BEYİTLER...

2006-09-27 11:28:00

 BEYİTLER

 

*Canıma bir merhaba sundu ezelden çeşm-i yâr

  Öyle mest oldum ki gayrin merhabasını bilmedim  (Ahmet Paşa)

 

                *Hani ol gül gülerek geldiği demler şimdi

                          Ağlarım hatıra geldikçe gülüştüklerimiz(Mahir)

 

*Dene altunu mihenk taşında

Dahi insanı bir iş başında

 

           *Bir gül dedi bülbül güle, Gül gülmedi gitti

           Gül bülbüle, bülbül güle, Yar olmadı gitti

 

 *Bakmamıştır, dönüp hayatıma

Ağlayanlar, bugün, vefatıma (A.Nihat Asya)

 

          *Kimsesiz kimse yok, herkesin var bir kimsesi

          Kimsesiz kaldım yetiş, kimsesizler kimsesi(Ruşeni)

 

*Canı canan dilemiş vermemek olmaz ey dîl

Ne nîza eyleyelim ol ne senindir ne benim (Fuzuli)

 

          *Düşenin dostu olmaz demişler düşte görürsün,

           Sen o zaman dostları, düşte görürsün

 

*Varlığından şu güzel ülkeyi kurtarsak da

 Adımından kalan izler, lekedir toprakta. (A.Nihat Asya)

 

          *Nerde gölgen, Ey Osman'ın o büyük

           Çınarından kalan zavallı kütük. (A.Nihat Asya)

 

*"Suyu yokmuş... bu haliyle ay toprağı neye yarar?"

  Diyenlere cevap: "Teyemmüm etmeye yarar"  (A.Nihat Asya)

 

          *Gün olur... bin giden, on erle döner

            Fakat zaferle döner! (A.Nihat Asya)

 

*Millet, vatan ve din ona-ömrünce- verdi güç

  Ay gökyüzünde birdi, Onun bayrağında üç.(A.Nihat Asya)

 

          *Padişahı âlem olmak bir kuru kavga imiş

            Bir veliye bende olmak cümleden âlâ imiş. (Yavuz Sultan Selim)

 

*Yazı yazmak istersen, al eline kalemi durma yaz

  Yazı yazmak istemezsen, al eline kazmayı durma kaz.

 

          *Yazı yazan hem güldür hem çiçek

           Yazı yazmayan hem öküzdür hem eşek

 

*Kelamın fizza ise sükut eyle olsun zeheb

Kemal ehli kemâlâtı böyle buldu hep.

 

         *Gökten nazire indi sihamı kazasına

           Nef'î diliyle uğradı Hakkın belasına

 

*Tok olan cümle âlemi tok sanır

 Aç olan âlemde ekmek yok sanır.

 

          *Çağrıldığın yere erinme

           Çağrılmadığın yerde görünme

 

*Kendi kendine ettiğin âdem

 Bir yere gelse idemez âlem.(Adlî)

 

         *Adam, adamdır eğer olmaz ise bir pulu

           Eşek yine eşektir, atlastan olsa çulu.(La edri)

 

*Yine ben bir öğüt aldım pirimden

 İyilik ettiğinde sakın kendini.(Köroğlu)

 

         *Beklemek güzel şey, gelecekse beklenen

          Özlemek  güzel şey, özlüyorsa özlenen.

 

*Al kaşağıyı gir ahıra

Yarası olan at gocunsun

 

          *Cümleler doğrudur sen doğru isen

            Doğruluk bulunmaz sen eğri isen.(Yunus Emre)

 

*Sirkati şiir edene kati zeban lazımdır

Böyledir şer'i belagatte fetavayı sühan. (Sünbülzade Vehbi)

 

           *Güden çoban sürüyü döndürünce ters yöne

             Geçmez mi sürüdeki topal koyun en öne.(La edri)

 

*Allah'a sığın şahsi halîmin gazabından

Zira yumuşak huylu atın çiftesi pek olur.(Ziya Paşa)

 

           *Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz,

             Şahsın görünür, rütbe-i aklı eserinde.(Ziya Paşa)

 

*Milyonla çalan mesned-i izzette şerefaz

Birkaç kuruşu mürtekibin cây'i kürektir.(Ziya Paşa)

 

          *Söz bilirsen söyle senden ibret alsınlar

            Söz bilmezsen sükût eyle seni insan sansınlar.

 

*Muradını anlarız ol gamzenin izanımız vardır,

Belî söz bilmeyiz ama biraz irfanımız vardır.(Nedim)

 

         *Gülü vermen için gülü vermem mi gerek

           Haydi gülüm gülüver de, gülü vereyim. (Havace)

 

*Pek tabi olmaya gelmez terbiyesiz derler

Pek samimi olmaya gelmez saygısız derler.(C.Şehabeddin)

 

          *Gafletlere, zilletlere, zulmetlere lanet

            Sen doğ bize, sen doğ bize ey fecri hakikat. (Tevfik Fikret)

 

*Bir mevsimi baharına geldik ki alemin

 Bülbül hamuş, havz teki, gülistan harab.(İzzet Molla)

 

           *Pür ateşim açtırma benim ağzıma zinhar

            Zalim söyletme derunumda neler var.

 

*Bir saçı Leyla'ya mecnun'dur deyu

Yazmışlar defteru divane beni.(Dertli)

 

           *Bizi sarsar bir sülüs yazı görsek

            Bize heyecan verir bir parça kırık çini.(F.N.Çamlıbel)

 

*Bazen gönül dalar suların musikisine

Bazen Yesari hatlarının en nefisine.(Yahya Kemal)

 

           *Mende Mecnundan fuzun âşıklık istidadı var

            Aşıkı sadık menem, Mecnun'un ancak adı var. (Fuzuli)

 

*Bir kadehle sâki gamdan azad eyledi

Şad olsun önlü onun gönlümü şad eyledi.(Hoca Dehhani)

 

            *Ger derse Fuzuli ki güzellerde vefa var

              Aldanma ki şair sözü elbette yalandur.(Fuzuli)

 

*Sen Ahmedü Mahmudu Muhammedsin efendim

Hak dan bize sultan-ı müeyyedsin efendim. (Şeyh Galib)

 

            *Mâh-ı muharrem oldı meserret haramdır

              Matem bugün şeriate bir ihtiramdır. (Fuzuli)

 

*Öyle zaif kıl tenimi firkatinde kim

Vaslına mümkün ola yetürmek saba beni. (Fuzuli) 

 

            *Ben akıldan isterim delalet

              Aklım bana gösterir dalalet. (Fuzuli)

 

*Zülfüne kalsa perişan eylemezdi dilleri

Anı da tahrik eden bâd-ı sabadır. (Fuzuli)

 

            *Aşk icre azab olduğun andan bilirim ki,

             Her kimse ki âşıktır, işi ahu figandır. (Fuzuli)

 

*Ne yanar kimse bana âteşi dilden özge

Ne açar kapım bad-ı sabâdan gayrı.(Fuzuli)

 

           *Mecnun ile bir mektebi-i aşk icre okuduk

             Ben Mushafı hatmettim, o Leyli'de kaldı. (Fuzuli)

 

*Ya rab bana cism-u can gerekmez,

Canan yok ise can gerekmez.(Fuzuli)

 

           *Ey Fuzuli yar eğer cevr etse ondan incinme

            Yar cevri, aşıka her dem muhabbet tazeler. (Fuzuli)

 

*Gözlerime bak, orada görürsün hep vefayı

Hem yârimin bana ettiği her cevrü cefayı.(Havace)

 

           *Gazel bildürür şairin kudreti

             Gazel arturur nazımın şöhretin

 

*Gittin amma ki kodun hasret ile canı bile

İstemem sensiz olan sohbeti yaran bile. (Neşati

 

          *Câm-ı cem nûş eyle ey Cem bu firengistandır

            Her kulun başına yazılan gelür  devrandur.(Şehzade Cem)

 

*Vech-i Yeldanın kıymetini sarhoş ne bilsin

Sen onu aşık olmuş biçare mecnuna sor.(Havace)

 

           *Gör zahidi kim sahibi irşad olayım der

           Dün mektebe vardı bugün üstad olayım der.(Ruhi)

 

*Çin ellerinin çok gözü ahuların övme

Ey hâce bu rum elleridir, bunda neler var.(Ruhi

 

           *Kimdir bizi men eyleyecek dârı cinandan

            Mevrusu pederdir gireriz hane bizimdir. (Nabi)

 

*Onlar bana vurgun

Ben ona meftun.(Havace

 

           *Göz gördü gönül seni sevdi ey yüzü mâhım

             Kurbanın olam var mı benim bunda günahım.(Nahifi)

 

*Haddeden geçmiş nezaket yâl-u bal olmuş sana

Mey süzülmüş şişeden ruhsarı al olmuş sana.(Nedim

 

            *Dikkatler ile seyrederiz yari serapa

             Görmez mi idik biz de eğer olsa vefası.(Baki)

 

*Avazeyi bu âlemde Davud gibi sal

Baki kalan bu kubbede hoş bir sada imiş.(Baki)

 

            *Ey Necati, yürü sabreyle elinden ne gelir

             Hublar, cevr-u cefayı kime öğretmediler.(Necati)

 

*Nabi ile ol afetin ahvalini naklet

Efsane-i Mecnun ile Leyla'dan usandık.(Nabi)

 

            *Ne dünyadan safa bulduk, ne ehlinden recamız var,

             Ne dergâhı Huda'dan maada bir ilticamız var.(Nefi

 

*Varalım bir iki gün zikredelim Mevla'yı

Bize ısmarladılar mı bu yalan dünyayı.(II.Murat)

 

            *Güzel sevmekte zahid müşkilin var ise bizden sor

              Bizim ol fende çok tahkikimiz, itkanımız vardır. (Nedim)

 

*Çok insan anlayamaz eski musikimizden,

Ve ondan anlamayan bir şey anlamaz bizden.(Yahya Kemal

 

            *Güzellerde olsaydı biraz vefa

              Olur muydu güzellikleri heba. (Havace

 

*Şeb-i Yeldayı muvakkitle, müneccim ne bilsin?

Mübtelayı gam'a sor kim geceler kaç saat çeker. 

 

            *Geçme namert köprüsünden ko aparsın su seni,

              Yatma tilki gölgesinde ko yesin aslan seni.

 

*Miyanı gütüguda bedmeniş iham eder kubbun

Şecaat arz ederken merdi kıpti sirkatin söyler.(Koca Ragıp Paşa)

 

            *Ölüm bize ne uzak, bize ne yakın ölüm

             Ölümsüzlüğü tattık bize ne yapsın ölüm.

 

*Sakın terki edepten kuy-i mahbubi Hüdadır bu

Nazargahı ilahidir, makamı Mustafa'dır bu.(Nabi

 

            *Cihanda âdem olan bî gam olmaz

              Anınçün  bî gam olan âdem olamaz.(Necati) 

 

*Âdem odur ki adını alemde andıra

Alemde ad kalır âdem gelir gider.(Âdem Dede

 

            *Sanma âlemde gerektir âdemi, insna olur

             Kimisi insan olursa kimisi şeytan olur.

 

*Âdeme âdem gerektir âdem etsin âdemi

Âdem âdem olmayınca netsin âdem âdemi.  (Ziya Paşa)

 

           *Ağlamak göründü gönül, ağlayalım seninle

             İnlemek göründü gönül inleyelim seninle.(Aziz Mahmud Hüdayi

 

*Sür çıkar ağyarı dilden ta tecelli ede Hak

Padişah girmez saraya, hane mamur olmadan

 

           *Bir ah ettim derinden

            Yer oynadı yerinden.

 

*Cüzi akıl, söz ve işlerimizde bize delil olur

Ama Allah bahsinde değeri sıfır olur.(Mevlana)

 

          *Subh dem dönse n'ola mihr-i cemale lale,

           Oldu mazhar-ı aded-i ismi celale "Lale". (Ref'i Kâlâyi

 

*Efendi ne isterse etmek gerek

Kuluz biz düşer mi sual etmek.(İzzet Molla

 

          *Harâbât ehlini hor görme zahid

           Hazineye malik ne viraneler var...(Ragıp Paşa

 

*Arif isen bir gül yeter kokmağa

Cahil isen gir bahçeye, yıkmağa.(La edri

 

          *Sanma ey hace ki senden zer-u sim isterler

           "Yevme La yenfeu'da" kalbi selim isterler. 

 

*Ekmeyen biçmedi bu mezrada elhasıl

Kime lazım ekmek, ona lazım ekmek.(Akbıyık Sultan)

 

           *Hırlaşır bir lâşeye üşüşmüş nice yüz bin kılab

             Biz de pay almak için geldik bu kavga üstüne. (Hüdai)

 

*Masivadan el çekip mahlukattan ümit kes

Virdin olsun her nefes "Allah bes, baki heves"(La edri

 

            *Başında aklı olan ücrete amel etmez

              Huriyle aldanmaz, göz ile kaştan geçer. (Yunus Emre

 

*Gül gülse daim, ağlasa bülbül aceb değil,

Zira kimine ağla demişler, kimine gül.  (Baki)

 

             *Yedim sûg-i Halep'te bir pilav, ismin sual ettim,

               Arap kuskus deyince, bezli mechud eyledim kustum. (Sururi)

 

*Günlerdir almadım senden ne bir mektup, ne bir haber

Kaldır nikabını, göster cemalini ey vefasız dilber. (Havace)

 

            *İlim bir hucce-i bî sahildir

              Anda alim geçinen cahildir. (Nabi)

 

*Tütünsüz uykusuz kaldım

Terk etmedi sevdan beni. (Ahmet Arif)

 

            *Bizler mi vakti hoşça geçirmekteyiz bu gün

             Şüphem budur: Vakit mi geçirmektedir bizi? (Yahya Kemal)

 

*Ey kimsesizler, el veriniz kimsesizlere

Onlardır ancak el verecek kimse sizlere. (Yahya Kemal)

 

            *Uğrarız sadmesine her gelenin

             Bu da bir çiftesi hergelenin 

 

*Ölmek değildir ömrümüzün en feci işi

 Müşkül budur ki ölmeden evvel ölür kişi

 

           *Güzellerde vefa olmaz demek yanlış ey Baki,

            Olur vallahi billahi hemen yalvarı (parayı) görsünler.(Baki

 

*Muıni zalimin dünyada erbabı denaettir.

Köpektir zevk alan sayyad-ı bî insafa hizmetten.(Namık Kemal

 

           *Bir katre mâ düşünce gülün kalbi pakine

           İsmim çıkar heman varak-ı tâb-nakine. (Ke-ma-l)

 

*Bende yok sabru sükûn, sende vefadan zerre,

İki yoktan ne çıkar fikredelim bir kerre.(Nâ-bi

 

         *Sefinenin başı girerse limana,

           O memduhun ismi çıkar meydana. (Sü-leyman) 

 

*Erbabı teşaur çoğalıp şair azaldı,

 Yok öyle değil şairin ancak adı kaldı. (Muallim Naci)

 

          *Hoş olur gecede mey sohbeti mehtab olıcak

           Nursun meclise gel kim demişiz sana mâh sana.(Necati)

 

*Bütün renkler aynı hızla kirleniyordu,

Birinciliği beyaza verdiler. (Özdemir Asaf

 

           *Yahya'yı yar ağlatırsa gam değil,

             Müşkil budur ki düşmanı nadanı güldürür. (Şeyhülislam Yahya

 

*Aşk cellâdından ne çıkar, mademki yar vardır,

Yoktan da davardan da ötede bir vardır.(Sezai Karakoç)

 

          *Kula bela gelmez Hak yazmadıkça,

           Hak bela yazmaz kul azmadıkça.

 

*Gam değil amma bu mülkün böyle elden gitmesi,

Gitgide zulüm etmeye elde ahali kalmıyor.(Şair Eşref)

        

*Kim istemez mutlu olmayı,

Ama mutsuzluğa da var mısın. (Cemal Süreyya

 

          *Bir demet reyhan verseler bülbüle

            Koklamaz onu yine gider dikenli bir güle.

 

*Gülün güzelliğini bülbülden öte kim bilir?

Benim âb-ı hayatım senin bitmez sevgindir.

 

           *Aşk odu evvel düşer maşuka, ondan aşığa

           Şem'i gör kim yanmadan yandırmadı pervaneyi.

 

*Pişkinin halini anlayamaz ham,

Kısa kesmek gerek sözü vesselam.

 

          *Nesimi'ye sordular kim yârin ile hoş musun?

            Hoş olam ya olmayayım ol yar benim kime ne? (Nesimi

*Bed asla necabet mi verir hiç üniforma

 

 Zerdüz palan ursan eşek yine eşektir.  (Ziya Paşa)

 

          *Ayıttı ol Peri bir gün düşüne girurem bir şeb,

           Sevincimden nice yıllar geçiptir görmedim uyku.(Zati)

 

*Eksik olamaz gamımız bunca ki bizden ham alıp

Her gelen gamlı gider şad gelip yanımıza. (Fuzuli)

 

        *Merhem koyup onarma sinemde kanlı dağı

          Söndürme özelinle yandırdığın cerağı.(Fuzuli)

 

*Eylesen tutiyi talimi edayı kelimat

Sözü insan olur ama özü insan olmaz. (Fuzuli)

 

        *Canıma bir merhaba sundu ezelden çeşm-i yâr

          Öyle mest oldum ki gayrın merhabasın bilmedim. (Ahmet Paşa)

 

*Kabiliyet dâd-ı Hak'tır her kula olmaz nasip

Sad hezâr terbiye etsen bî-edep olmaz edîp.(Lâ edri)

 

        *Nâdir bulunur tıynet-i kâmilde kusûr

          Kem-mâyeden eyler ne ki eylerse zuhûr. (Ragıp Paşa)

 

*Zalimlere mehl olmasa matlub-ı ilahi

Bir demde yıkar alemi mazlumların ahı.(Sırrı Paşa)

 

        *Bahşeyleyip günahımı mesrûr eder misin

         Ya Rab harâp kalbimi ma'mûr eder misin.(Enderunlu Vâsıf)

 

*Mücerribân-ı umûrun kelâmı gerçek imiş

Yalan dedikleri dünyayı böyle bilmez idim. (Yenişehirli Avni)

 

       *Leb zikirde amma ki gönül fikr-i cihanda

        Kaldı arada sübha-i mercan mütereddid. (Nâbî)

 

*Kahve narhın arttıran kahve gibi çeksin azab

Hem yanıp hem rû-siyah hem hurd ola gark-ı âb

(Narh:Fiyat-Rû:Yüzü-Hurd:Öğütülme-Gark:batmak)

 

       *Senden, bilirim yok bana faide ey gül

       Gül yağını eller s&uu

22997
0
0
Yorum Yaz